EN | عربی
صفحه اصلی دانشگاه | خانه
دوشنبه ٢٨ مهر ١٣٩٩
کارکنان گروه آموزشهای آزاد و مجازی

 

مدیر گروه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه

دکتر حمیدرضا عیسوند


کارشناس گروه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاهایمیل گروه آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه:

ovtc@lu.ac.ir

دسترسی ها
پیوندها
نظرسنجی
س1

ج1
ج2
ج3