اداره دانش آموختگان و سوابق تحصیلی

فرهاد بیرانوند

رئیس اداره دانش آموختگان و سوابق تحصیلی مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی تلفن ۰۶۶-۳۳۱۲۰۶۰۱

اعظم اسکيني

کارشناس مسئول اداره دانش آموختگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد علوم سياسي تلفن ۰۶۶-۳۳۱۲۰۶۰۱

شرح وظایف اداره دانش آموختگان و سوابق تحصیلی :

۱- بررسی و صدور دانشنامه های کلیه مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه و تحویل آن به دانش آموخته پس از طی مراحل قانونی

۲-پاسخ دهی به کلیه استعلامات  ( درخواست های تأییدیه های  تحصیلی )سایر دانشگاه ها، سازمانها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی

۳- بررسی و تأیید  کلیه تأییدیه تحصیلی و دانشنامه های صادر شده  مؤسسات غیر دولتی- غیرانتفاعی استان

۴- تهیه آمار دانش آموختگان در پایان هر ترم و ارائه آن به مسؤلین ذیربط جهت صدور دانشنامه

۵- حفظ و نگهداری از سوابق تحصیلی و دانش نامه های کلیه  دانشجویان دانش آموخته  در تمامی مقاطع مختلف تحصیلی

۶- انجام امور محوله از سوی مقام مافوق