اداره پذیرش،ثبت نام و مشمولین

سيما سپه وند

رئیس اداره پذیرش، ثبت نام و مشمولین مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی کامپیوتر تلفن ۰۶۶-۳۳۱۲۰۶۰۳

شادی مهرداد

کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی تلفن ۰۶۶-۳۳۱۲۰۶۰۳

ساناز آذرنيا

کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام مدرک تحصیلی کارشناسی حقوق تلفن ۰۶۶-۳۳۱۲۰۶۰۷

فیروز بیرانوند

کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام مدرک تحصیلی کاردان حقوق تلفن ۰۶۶-۳۳۱۲۰۶۰۳