اداره پشتیبانی فنی خدمات آموزشی

سمیرا زیتی

رئیس اداره پشتیبانی فنی خدمات آموزشی مدرک تحصیلی کارشناسی آمار تلفن ۰۶۶-۳۳۱۲۰۳۴۷

شیرین دادفر

کارشناس مرکز رایانه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی تلفن ۰۶۶-۳۳۱۲۰۳۴۷

شرح وظایف مرکز رایانه و خدمات آموزشی

 • کانورت اطلاعات ارسالی از سازمان سنجش در سیستم آموزشی
 • تنظیم سیستم غیرحضوری دانشجویان جدیدالورود
 • ثبت قوانین و آیین نامه های آموزشی دانشگاه
 • نظارت بر ورود برنامه هفتگي دروس پايه و سرويس توسط دانشكده ها
 • اعلام زمانبندی جهت ثبت نام ، حذف و اضافه و حذف اضطراري
 • نظارت بر انجام ثبت نام ، حذف اضافه ، حذف اضطراري و امور آموزشي دانشكده ها
 • نظارت بر ثبت نام دانشجويان جديدالورود
 • ورود اطلاعات و ثبت نام از دانشجويان فرزند هيئت علمي ، ميهمان ترمي و ميهمان تكدرس دوره هاي آزاد
 • هماهنگي و نظارت بر ثبت نام دانشجويان ميهمان بين دانشكدها و ميهمان در ساير دانشگاهها
 • تصحيح اطلاعات دروس اعم از اطلاعات اصلي ،‌پيش نياز ،هم نياز و برنامه هفتگي
 • اعمال اخطار فرم شماره ۵ ( حذف اضطراري ) و انجام هماهنگي جهت تصحيح فرمها در حد مجاز
 • ورود غيبتهاي ۱۶/۳  ، تصحيح مشخصات دانشجويان (‌آدرس – نام خانوادگي و …)
 • ورود اطلاعات مربوط به مرخصي تحصيلي، ثبت تغيير رشته و گرايش ، در شرف فراغت، انتقال به ساير دانشگاه ها، در شرف انتقال و …
 • تخصيص شماره دانشجويي براي دانشجويان ممتاز دورشته اي و ممتاز ميهمان ترمي
 • تهيه آمارهاي در خواستي از واحدها ي مختلف دانشگاه
 • تهيه آمار كلي دانشگاه در هر نيمسال تحصيلي
 • هماهنگي جهت ورود برنامه هفتگي و ثبت نام كليه واحدهاي تابستاني
 • نظارت بر ثبت نام كارآموزي و پروژه و رعايت مقررات مربوطه