اداره امتحانات و فارغ التحصیلان

علیرضا دریکوند

رئیس اداره امتحانات و اداره فارغ التحصیلان مدرک تحصیلی کارشناسی فلسفه تلفن ۰۶۶-۳۳۱۲۰۶۰۲

محسن عیدی

کارشناس اداره فارغ التحصیلان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حقوق تلفن ۰۶۶-۳۳۱۲۰۶۰۲ داخلی ۱۶۴۲-۱۶۳۲

عزت ولی نژاد

مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد علوم دامی تلفن ۰۶۶-۳۳۱۲۰۶۰۲ داخلی ۱۶۴۲-۱۶۳۲

محسن بیرانوند

مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حسابداری تلفن ۰۶۶-۳۳۱۲۰۶۰۲ داخلی ۱۶۴۲-۱۶۳۲