EN | عربی
صفحه اصلی دانشگاه | خانه

معرفی دفتر


شرح برخی وظایف گروه:


- ارتقای مقطع علمی دانشجویان از طریق پذیرش بدون آزمون
- شناسایی افراد دارای استعداد درخشان
- حمایت مادی و معنوی از استعدادهای درخشان
- تهیه بانک اطلاعاتی در زمینه استعدادهای درخشان
- ارایه خدمات مشاوره  و اطلاع رسانی به دانشجویان استعداد درخشان
- تسهیلات جهت شرکت دانشجویان در مسابقات و فرصتهای علمی