EN | عربی
صفحه اصلی دانشگاه | خانه

کاربرگ های مورد نیاز جهت دفاع از پایان نامه ارشد و DVM

   دانلود : کاربرگ_شماره_4_ب_ارشد_و_دکتری_عمومی.pdf           حجم فایل 210 KB
   دانلود : پیشنهادنامه_دفاع_ارشد.pdf           حجم فایل 215 KB
   دانلود : پیشنهادنامه__دفاع_دکتری__دامپزشکی.pdf           حجم فایل 216 KB
   دانلود : برگه_ارزشیابی_پایان_نامه_کارشناسی_ارشد.pdf           حجم فایل 379 KB
   دانلود : برگه_ارزشیابی_پایان_نامه_دکتری_عمومی.pdf           حجم فایل 381 KB